Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. “Account”: persoonlijke login en paswoord van de Klant waarmee hij kan inloggen op de Attentia webshop;
1.2. “Algemene voorwaarden”: de algemene voorwaarden van toepassing op de Attentia webshop;
1.3. “Dag”: kalenderdag;
1.4. “Inhoud”: alle audio-, visuele of audiovisuele inhoud die via de Service beschikbaar is;
1.5. “Intellectuele eigendomsrechten”: octrooi-, auteurs-, databank-, model-, en merkrechten en naburige rechten, domeinnaamregistraties, domeinnamen, handelsgeheimen, en knowhow en alle soortgelijke rechten (waar ter wereld ook beschermd, al dan niet geregistreerd en inclusief aanvragen voor registratie);
1.6. “Klant”: rechtspersoon die een eigen login en paswoord heeft waarmee hij kan inloggen op de Attentia webshop;
1.7. “Service”: de door Attentia op de Attentia webshop aangeboden producten en diensten;
1.8. “Modeldocument”: een door Attentia aangeboden product (zoals bijvoorbeeld een model van arbeidsovereenkomst, een model van arbeidsreglement) dat door de Klant kan worden aangevuld met bedrijfseigen gegevens.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk door Attentia met betrekking tot een Service geformuleerd aanbod, op elke op de Attentia webshop door de Klant geplaatste bestelling en op elke via de Attentia webshop tussen Attentia en de Klant gesloten overeenkomst.
2.2. Deze Algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op deze handelsrelatie tussen Attentia en de Klant. Elke van of met deze Algemene voorwaarden afwijkende of tegenstrijdige bepaling, kan slechts gelden indien Attentia deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Deze Algemene voorwaarden gelden steeds boven de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze laatste bepalen dat zij als enige gelden.
2.3 De inhoud van deze Algemene voorwaarden wordt als onderdeel van het bestellingsproces op de Attentia webshop steeds aan de Klant bekend gemaakt én ook door de Klant aanvaard vooraleer tot betaling wordt overgegaan.

Artikel 3. Identiteit

De Attentia webshop wordt beheerd door Attentia corporate vzw, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 584, en met ondernemingsnummer BE0462975357, hierna: “Attentia”.
Emailadres: info@attentia.be
Telefoonnummer: 09/280.86.60. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur.

Artikel 4. Gebruik van de Attentia webshop

4.1. Om via de Attentia webshop een Service te kunnen aankopen, moet door de Klant een account met paswoordbescherming worden aangemaakt.
Een account mag alleen worden gebruikt door de Klant die de account aanmaakte of door een door deze Klant aangeduide persoon.
De Klant waarborgt dat de gegevens die hij voor deze account doorgeeft (zoals zijn naam, emailadres, leveringsadres, ondernemingsnummer, enzoverder) accuraat en volledig zijn. De Klant verbindt zich er ook toe elke wijziging aan deze gegevens via de account door te geven.
4.2. De Klant geeft de toestemming om zijn gegevens te gebruiken voor de doelstellingen en in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in de Privacyverklaring en in de Cookieverklaring van Attentia.
4.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account. De Klant is ook zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en de beveiliging ervan.
Als de Klant vermoedt dat zijn account werd gestolen of als hij vermoedt dat derden er onbevoegd gebruik van hebben gemaakt of maken, geeft hij dit onmiddellijk door aan Attentia via de contactgegevens vermeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden. Hij wijzigt onmiddellijk zijn wachtwoord. De Klant blijft verantwoordelijk voor alle handelingen die verricht worden met zijn account tot op het moment dat Attentia de account blokkeert.
4.4. Attentia behoudt zich te allen tijde het recht voor om de account te wijzigen indien Attentia redenen heeft om te vermoeden dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Service of van de webshop in het algemeen of indien Attentia vermoedt dat de veiligheid van de Service of van de webshop in gevaar komt. Attentia brengt de Klant van dergelijke wijziging onmiddellijk op de hoogte.

Artikel 5. Aanbod van de Service

5.1. Het aanbod op de Attentia webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door Attentia aangeboden producten en/of diensten, i.e. de Service.
De omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten is voldoende gedetailleerd om de Klant toe te laten een goede beoordeling van het aanbod van de Service te doen. De afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn waarheidsgetrouw.
Kennelijke fouten of kennelijke vergissingen in het aanbod binden Attentia niet.
5.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld.
5.3. Attentia is steeds gerechtigd de prijs en de andere voorwaarden van het aanbod aan te passen. Bij aanvaarding van het aanbod door de Klant, gelden de prijs en de andere voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvaarding van het aanbod.
5.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs; exclusief BTW;
- de eventuele verzendingskosten;
- de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst. De Klant vindt deze informatie terug op de website onder de link “Betaling”;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en indien ja, op welk wijze ze voor de Klant te raadplegen is; De Klant vindt deze informatie terug op de website onder de link “Levering”;
- de manier waarop de Klant vóór de aanvaarding van het aanbod, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst aanvullen of verbeteren.
5.5. Ondanks het feit dat Attentia de Attentia webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, kan niet worden uitgesloten dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Attentia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten of het niet-up-to date zijn van de informatie op de Attentia webshop.
5.6. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan steeds worden aangepast of ingetrokken door Attentia.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Klant het aanbod heeft aanvaard via het bevestigen van zijn bestelling.
Zodra de Klant zijn bestelling heeft bevestigd, bevestigt Attentia aan de Klant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Dit ontvangstbewijs bevat een samenvatting van de bestelling door de Klant.

Artikel 7. Beveiliging

Attentia neemt de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elke elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving.
Attentia doet ook beroep op een verwerker die de passende maatregelen neemt ter beveiliging van de elektronische betaling door de Klant.
Deze elektronische betaling gebeurt via een daartoe door Attentia gekozen externe betalingsprovider.

Artikel 8. Prijs - facturatie en betaling

8.1. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.2. De Klant ontvangt de documenten na directe betaling. Na betaling komt de Klant op de bevestigingspagina waar hij de factuur meteen kan downloaden.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- bancontact/mister cash;
- kredietkaart;
- Belfius;
- KBC/CBC.
Heeft de Klant niet de mogelijkheid direct te betalen, dan contacteert hij [dienst/afdeling binnen Attentia die hiervoor kan gecontacteerd worden] om een andere oplossing te zoeken. De Klant ontvangt zijn documenten eveneens na betaling.
8.3. Elke betwisting, om welke reden ook, dient binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk meegedeeld te worden aan Attentia.
De betaling gebeurt uitsluitend aan Attentia via de externe betalingsprovider. Attentia kan er geenszins toe gehouden zijn de vereffening ervan bij derden te vorderen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Attentia blijft eigenaar van de producten en diensten tot de volledige betaling door de Klant van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.
9.2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 10. Levering en uitvoering

10.1. Attentia neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van de bestellingen en bij de uitvoering ervan.
10.2. Indien de door Klant bestelde Service niet wordt geleverd via een download, geldt als plaats van levering het adres dat de Klant aan Attentia kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in dit artikel is vermeld, zal Attentia de bevestigde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren of leveren.
10.3. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk binnen die termijn kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk binnen 24 uren na zijn bestelling.
De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. De Klant heeft dan evenwel geen enkel recht op een schadevergoeding.
In geval van ontbinding zoals bedoeld in de vorige alinea zal Attentia het bedrag dat de Klant al betaald heeft zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.

Artikel 11. Intellectuele rechten en aansprakelijkheid voor de Service en Inhoud

11.1. Attentia behoudt te allen tijde, ook na de verkoop van de Service en de Inhoud, de intellectuele eigendomsrechten op de Service en de Inhoud.
De Klant mag de Service en/of de Inhoud geenszins kosteloos, dan wel tegen betaling, commercialiseren, verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van eender welke derde.
Het is de Klant verboden om op basis van de Service en de Inhoud afgeleide werken te maken. Onder het maken van afgeleide werken valt niet het aanvullen en/of aanpassen door de Klant van de Modeldocumenten aan zijn eigen specifieke situatie (zoals bijvoorbeeld: het invullen van de uurroosters, het herformuleren van een bepaalde clausule, enzoverder).
11.2. Attentia besteedt de grootste zorg aan de opstelling, de accuraatheid en de bijwerking van de Service en de Inhoud. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Indien de door Attentia beschikbaar gestelde Inhoud en/of Service onjuistheden of onvolkomenheden bevatten, stelt Attentia alles in het werk om hieraan zo snel als mogelijk te verhelpen. Attentia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze onjuistheden of onvolkomenheden.
Attentia kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor de aanpassingen en wijzigingen die de Klant aan de hem ter beschikking gestelde Modeldocumenten aanbrengt.
11.3. Ook alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo ’s en domeinnamen van Attentia zijn en blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van Attentia. De Klant heeft geen recht op het gebruik ervan.

Artikel 12. Waarborgen en aansprakelijkheid

Attentia doet alle redelijke inspanningen om de toegang tot en de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Service zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
Ondanks het feit dat Attentia hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, kan niet worden gewaarborgd dat het gebruik van de Service steeds continu en ongestoord verloopt. Ook het onderhoud en de ontwikkeling van de Service kunnen Attentia ertoe dwingen de Service te beperken of te onderbreken.
De Klant heeft geen enkel recht op een schadevergoeding in geval van een beperkt of onderbroken gebruik.
Ook de beperkte beschikbaarheid of de onbeschikbaarheid van de Service verleent de Klant geen enkel recht op een schadevergoeding.

Artikel 13. Privacy

De verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van de Klant is onderworpen aan de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Attentia.

Artikel 14. Niet-verzaking

Het nalaten door Attentia op gelijk welk moment om één van de in deze Algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht in hoofde van Attentia.
De zaken die niet geregeld zijn in deze Algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst worden bepaald overeenkomstig het gemene recht.

Artikel 15. Deelbaarheids- en matigingsbeding

15.1 De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden niet aan. De nietige of ongeldige bepaling wordt onverwijld vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
15.2. In geval van een overmatige bepaling, kan deze bepaling gematigd worden tot een geldige bepaling die de bedoeling van de overmatige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

Het Belgische recht is van toepassing op deze Algemene voorwaarden.
Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.